Władze Spółki

ZARZĄD:

Romuald Kalyciok - Prezes Zarządu więcej>>>

Założyciel Spółki SUNEX S.A., w której od początku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Zdobył ponad 30 letnie doświadczenie zawodowe w kraju i za granicą na stanowiskach zarządczych. Świadczy usługi doradztwa w zakresie działalności handlowej i partnerstwa strategicznego, badania rynku i kierunków rozwoju technologicznego oraz doradztwa edukacyjno– zawodowego. Jest twórcą wielu przedmiotów praw własności przemysłowych. W 2017 roku, za działalność w zakresie opracowywania i wdrażania innowacyjnych technologii środowiskowych, uzyskał dyplom uznania w kategorii innowacje i technologie, w konkursie Zielone Czeki organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Marek Kossmann - Członek Zarządu więcej>>>

Ukończył studia na kierunku Zarządzanie i Marketing na Politechnice Śląskiej. Jest również absolwentem studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunkach Strategie Podatkowe oraz Master of Corporate Governance. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie finansów i controlingu, które zdobył w Classen-Pol S.A. oraz spółkach powiązanych. Pełnił funkcję prokurenta w Classen-Pol S.A. _2004-2018_ oraz Classen Floor Systems _2008-2018_. W latach 2005-2019 zasiadał w Zarządzie RuckZuck.biz Sp. z o.o. Następnie pełnił funkcję dyrektora finansowego w Spółce PW IPB Decoration Sp. z o.o. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku dyrektora finansowego SUNEX S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marek Kossmann nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności SUNEX S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SUNEX S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, Pan Marek Kossmann nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.


Podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami zarządu SUNEX S.A.
Zgodnie z § 371Kodeksu spółek handlowych wszyscy członkowie zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki.

RADA NADZORCZA:

Janusz Kędziora - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Sekretarz Komitetu Audytuwięcej>>>

Uzyskał tytuł magistra na Akademii Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale handlu, transport i usług (specjalizacja: marketing); ukończył studia podyplomowe na kierunku: zarządzanie oparte o strukturę programu MBA (SGH w Warszawie). Ponadto złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa w Ministerstwie Skarbu Państwa. W latach 1998-2001 pracował na stanowisku Dyrektora Biura Eksportu w Zakładach Odzieżowych BYTOM S.A. gdzie pełnił również funkcję członka zarządu. Zdobył również doświadczenie jako Prezes Zarządu AC Omega Sp. z o.o. oraz Plant Manager i Dyrektor ds. Administracji. Nadzorował projekty związane z uruchamianiem nowej produkcji, doskonalenia procesów i produktów, jak również związane z relokacjami funkcjonujących zakładów produkcyjnych, tudzież procesów produkcyjnych między zakładami, niejednokrotnie znajdujących się w różnych krajach.
Pan Janusz Kędziora zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, powołany członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności SUNEX S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SUNEX S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, pan Janusz Kędziora nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Pan Janusz Kędziora spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Tomasz Wałek - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej więcej>>>

Doktor nauk technicznych (Politechnika Wrocławska), zdobył tytuł magistra inżyniera na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki na Politechnice Śląskiej; ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem (Politechnika Śląska). Obecnie  jest adiunktem na Wydziale Organizacji i Zarządzania w Instytucie Inżynierii Produkcji na Politechnice Śląskiej w Zabrzu. W latach 2013 2019 pełnił funkcję Menadżera projektu w SUNEX S.A. w Raciborzu. Ponadto jest członkiem Grupy Roboczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) ds. wysokosprawnych, niskoemisyjnych i zintegrowanych układów wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii w Departamencie Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Rozwoju. W latach wcześniejszych pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w GHP Poland Sp. z o.o. w Gliwicach, był ekspertem i recenzentem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie energetyki, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, kierownikiem projektu w Głównym Instytucie Górnictwa w Zakładzie Terenów Poprzemysłowych i Gospodarki Odpadami w Katowicach oraz ekspertem i recenzentem Ośrodka Przetwarzania informacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie energetyki, ochrony środowiska, inżynierii środowiska.
Pan Tomasz Wałek zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, powołany członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności SUNEX S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SUNEX S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczenie, pan Tomasz Wałek nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Anna Antonik - Przewodnicząca Komitetu Audytu więcej>>>

Magister inżynier, ukończyła studia na Wydziale Organizacji Produkcji Politechniki Śląskiej. W 2003 roku uzyskała dyplom biegłego rewidenta. Ukończyła studia podyplomowe: Rachunkowość na AE w Katowicach, Public relations w GWSzH w Katowicach i Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami również w GWSzH.  Od 2005 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w Kancelarii Audytorskiej 2A Sp. z o.o. w Gliwicach.
Pani Anna Antonik zasiadała w Radzie Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji.
Zgodnie ze złożonymoświadczeniem, powołany członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności SUNEX S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SUNEX S.A. jako wspólnikspółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, pani Anna Antonik nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Pani Anna Antonik spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Piotr Halczak - Sekretarz Rady Nadzorczej, Zastępca Przewodniczącej Komitetu Audytu więcej>>>

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (magister zarządzania 1997 r., magister prawa 1999 r.). Ukończył Studia Podyplomowe na Uniwersytecie (dawniej Akademii) Ekonomicznym w Poznaniu (Analiza ekonomiczna i controling) oraz WSH we Wrocławiu we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie (Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce). Zdobył zaświadczenie audytora wewnętrznego w administracji publicznej oraz certyfikat audytora wewnętrznego II stopnia PIKW. Ukończył kurs dla kandydatów do rad nadzorczych i zarządów spółek, 3 kursy z zakresu Unii Europejskiej, szkolenia dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz szkolenia z zakresu nadzoru właścicielskiego, audytu, kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, rachunkowości i finansów. Posiada doświadczenie na stanowisku pracy związanym z działalnością̨ kontrolną, audytem i nadzorem właścicielskim, które nabył pracując w Wydziale Organizacji Kadr i Kontroli, Wydziale Audytu, Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli oraz Referacie Audytu i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Lubinie od sierpnia 1997 r. Jest członkiem Instytutu  Audytorów  Wewnętrznych IIA Polska  i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Pan Piotr Halczak zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji.
Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez Pana Piotra Halczaka, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Piotr Halczak spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

David Kalyciok - Członek Rady Nadzorczej więcej >>>

posiada wykształcenie średnie techniczne. Zdobył kilkuletnie doświadczenie w dziale technicznym, kontroli jakości oraz w dziale zaopatrzenia.
Pan David Kalyciok zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, powołany członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności SUNEX S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SUNEX S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczenie, pan David Kalyciok nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.