RPSL.03.05.03-24-035B/19

Projekt: „Udział firmy w międzynarodowej imprezie targowej w celu internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

lata 2014-2020

Oś priorytetowa 3 „Konkurencyjność MŚP”,

Działanie 5.  „Umiędzynarodowienie gospodarki regionu”

Poddziałanie 3. „Internacjonalizacja MŚP”

W ramach projektu nasza firma zamierza zaprezentować swoją ofertę z zakresu

techniki solarno-grzewczej podczas międzynarodowej wystawy ISH we Frankfurcie.

ISH to największa międzynarodowa impreza w branży klimatyzacji, wentylacji,

ogrzewania, a także instalacji wodnych i sanitarnych. Stanowi to znakomitą okazję

do promocji rozwiązań naszej firmy szerokiemu gronu zwiedzających i tym samym

do popularyzacji polskiej marki na rynkach zagranicznych.

 

Wartość projektu: 156 045,92 PLN

Wysokość przyznanego dofinansowania: 72 479,96 PLN

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, lata 2014-2020 znajdują się na stronie https://rpo.slaskie.pl/