RPSL.03.03.00-24-085H/16

Projekt: „Wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych kluczem do pozyskania nowych rynków zbytu, ograniczenia kosztów i wzmocnienia pozycji konkurencji”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

lata 2014-2020

 Oś priorytetowa 3 „Konkurencyjność MŚP”,

Działanie 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”

 Celem projektu jest wdrożenie procesów samodzielnego projektowania w Dziale B+R, które zapewnią odbiorcom kompleksową obsługę, wprowadzenie nowych produktów oraz umożliwią wejście na nowe rynki zbytu. Dodatkowo przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem ograniczenie kosztów działalności poprzez usprawnienie procesów produkcji, finansowo-księgowych i logistycznych.

 Wartość projektu: 209 037,27 PLN

 Wysokość przyznanego dofinansowania: 55 456,25 PLN

 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, lata 2014-2020 znajdują się na stronie https://rpo.slaskie.pl/