RPSL.01.02.00-24-0715/16

Projekt: Badanie wpływu innowacyjnych rozwiązań w zakresie urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w systemie

grzewczo-klimatyzacyjnym budynków”

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

lata 2014-2020

 Oś priorytetowa 1 „Nowoczesna gospodarka”,

Działanie 1.2  „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”

 Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego systemu grzewczo-klimatyzacyjnego z urządzeniami wykorzystującymi odnawialne źródła energii. Zostanie on osiągnięty poprzez opracowanie prototypu innowacyjnego systemu grzewczo-klimatyzacyjnego. Rezultatem przeprowadzenia projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej oraz poprawa konkurencyjności Wnioskodawcy.

 Wartość projektu: 958 658,42 PLN

 Wysokość przyznanego dofinansowania: 423 421,04 PLN

 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, lata 2014-2020 znajdują się na stronie https://rpo.slaskie.pl/