RPSL.03.03.00-24-04HE/18

Projekt: Rozbudowa systemów informatycznych i zastosowanie technologii TIK celem usprawnienia oraz automatyzacji procesów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

lata 2014-2020

 Oś priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”,

Działanie 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”

 Celem projektu jest poprawa jakości i szybkości obsługi klienta, procesów produkcyjnych i logistycznych, a także projektowania w B+R. 

 Wartość projektu: 1 151 300,00 PLN

 Wysokość przyznanego dofinansowania: 425 950,00 PLN

 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, lata 2014-2020 znajdują się na stronie https://rpo.slaskie.pl/