MAR

Rozporządzenie MAR

​​

 

SUNEX S.A. jako emitent, którego akcje notowane są na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych zobowiązany jest do przestrzegania Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

 

Od 3 lipca 2016 roku, zgodnie z Rozporządzeniem MAR członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osoby blisko z nimi związane zobowiązane są do powiadamiania SUNEX S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych SUNEX S.A. 

 

KOMUNIKAT UKNF Z 23 GRUDNIA 2019 

Uruchomienie formularza elektronicznego służącego do przesyłania notyfikacji na podstawie art. 19 MAR​

 

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązek notyfikacyjny z art. 19 rozporządzenia MAR należy wypełniać wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego, przygotowanego przez UKNF.

 

Formularz elektroniczny umożliwia składanie powiadomień z poziomu przeglądarki internetowej pod adresem https://19mar.knf.gov.pl

„Instrukcja użytkownika formularza 19.MAR” dostępna jest pod następującym adresem: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Instrukcja_uzytkownika_formularza_19_MAR_68333.pdf.

 

Jednocześnie od 1 stycznia 2020 r. UKNF uruchomił adres awaryjny.19mar@knf.gov.pl. Jest on dedykowany do obsługi wyłącznie notyfikacje „w trybie awaryjnym”, czyli w przypadku awarii systemu teleinformatycznego lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie powiadomienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że niezwłocznie po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego lub ustaniu zdarzeń uniemożliwiających składanie powiadomień, powiadomienie, powinno zostać przekazane po raz kolejny za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie https://19mar.knf.gov.pl.

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MAR osoba blisko związana oznacza:

a) małżonka lub partnera uznawanego zgodnie z prawem krajowym za równoważnego z małżonkiem;

b) dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;

c) członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; lub

d) osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni członek Zarządu lub Rady Nadzorczej SUNEX S.A. lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, lub która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.