Raporty bieżące

NrDataTypTytuł
36/20242024/07/09ESPIZawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR
35/20242024/07/09ESPIZawarcie umowy objęcia akcji serii E oraz umowy aportowej
34/20242024/07/08ESPIPodjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki
33/20242024/07/04ESPIInformacja na temat przychodów zrealizowanych w II kwartale 2024 roku
32/20242024/06/20ESPIPozytywna decyzja NCBiR w sprawie wniosku o dofinansowanie
31/20242024/06/10ESPITreść uchwał podjętych na ZWZ SUNEX S.A. w dniu 10.06.2024 r.
30/20242024/06/10ESPIWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SUNEX S.A. w dniu 10.06.2024 r.
29/20242024/05/31ESPINabycie nieruchomości i przejście zakładu pracy na Spółkę
28/20242024/05/23ESPIZawarcie umowy pożyczki z Prezesem Zarządu
27/20242024/05/17ESPIPodpisanie zawiadomień o przejściu zakładu pracy w trybie art. 23(1) kodeksu pracy
26/20242024/05/15ESPIZmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2024 roku
25/20242024/05/14ESPIOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A. na dzień 10.06.2024 r. wraz z projektami uchwał.
24/20242024/05/13ESPIZawarcie umowy o zachowaniu poufności w ramach negocjacji nabycia aktywów
23/20242024/04/26ESPINabycie przez Romualda Kalyciok 100% udziałów w niemieckiej spółce Drolsbach GmBH _ Co. KG
22/20242024/04/18ESPIPowołanie Członka Rady Nadzorczej SUNEX S.A.
21/20242024/04/18ESPIWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SUNEX S.A. w dniu 18.04.2024 r
20/20242024/04/18ESPITreść uchwał podjętych na NWZ SUNEX S.A. w dniu 18.04.2024 r.
19/20242024/04/09ESPIZawarcie umowy pożyczki z Prezesem Zarządu
18/20242024/04/08ESPIZmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok.
17/20242024/04/05ESPIInformacja na temat szacunkowych przychodów zrealizowanych w I kwartale 2024 r.
16/20242024/04/04ESPIPodpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia przedsiębiorstwa prawa austriackiego
15/20242024/03/22ESPIOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A. na dzień 18.04.2024 r. wraz z projektami uchwał
14/20242024/03/21ESPIZmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Polska Ekologia Przetargi sp. z o.o.
13/20242024/03/20ESPIRezygnacja Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej SUNEX S.A.
12/20242024/02/26ESPIZawarcie umowy pożyczki z Prezesem Zarządu
11/20242024/02/21ESPIZawarcie umowy kredytowej oraz aneksu do umowy kredytowej z PKO BP
10/20242024/02/16ESPIZawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR
9/20242024/02/16ESPIZawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
8/20242024/02/14ESPIZawiadomienie od akcjonariusza o zakończeniu procesu budowy księgi popytu na akcje Spółki
7/20242024/02/13ESPIZawiadomienie od akcjonariusza o rozpoczęciu procesu budowy księgi popytu na akcje Spółki
6/20242024/02/13ESPIZawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR
5/20242024/02/13ESPIZawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
4/20242024/02/13ESPIZawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
3/20242024/02/13ESPIZawiadomienie od akcjonariusza o zawarciu umowy pożyczki akcji Spółki
2/20242024/01/24ESPITerminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
1/20242024/01/08ESPIInformacja na temat przychodów zrealizowanych w IV kwartale 2023 roku
23/20232023/12/18ESPIZawarcie umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
22/20232023/12/07ESPIZawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Millenium
21/20232023/10/31ESPIZawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP
20/20232023/10/06ESPIInformacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w III kwartale 2023 r.
19/20232023/09/15ESPIZmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku.
18/20232023/07/05ESPIInformacja na temat przychodów zrealizowanych w II kwartale 2023 roku.
17/20232023/06/27ESPIRejestracja zmian Statutu SUNEX S.A.
16/20232023/06/22ESPIZawarcie umowy kredytowej z Bankiem Millenium
15/20232023/06/15ESPINabycie nieruchomości przez Spółkę
14/20232023/05/30ESPIWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SUNEX S.A. w dniu 30.05.2023 r.
13/20232023/05/30ESPIPowołanie Członków Rady Nadzorczej SUNEX S.A. na nową kadencję.
12/20232023/05/30ESPIWypłata dywidendy za 2022 rok
11/20232023/05/30ESPITreść uchwał podjętych na ZWZ SUNEX S.A. w dniu 30.05.2023 r.
10/20232023/05/24ESPIZawarcie aneksów do umów kredytowych oraz nowych umów kredytowych z ING Bank Śląski S.A.
9/20232023/05/23ESPINabycie nieruchomości przez Spółkę oraz ustanowienie służebność gruntowej przez Sprzedającego na rzecz Emitenta
8/20232023/05/04ESPIOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A. na dzień 30.05.2023 r. wraz z projektami uchwał.
7/20232023/04/27ESPIRekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
6/20232023/04/04ESPIInformacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w I kwartale 2023 r.
5/20232023/02/27ESPIZawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP
4/20232023/01/31ESPITerminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
3/20232023/01/20ESPINabycie 100% udziałów w austriackiej spółce Krobath Bad Heizung Service GmBH
2/20232023/01/09ESPIZawarcie umowy kredytowej z PKO BP
1/20232023/01/02ESPIInformacja na temat przychodów zrealizowanych w IV kwartale 2022 roku
27/20222022/11/25ESPIZawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP
14/20222022/11/14ESPIZakończenie badania due delligence spółki austriackiej
25/20222022/11/03ESPIOdmowa rejestracji zmian statutu uchwalonych na ZWZ SUNEX S.A. w dniu 15.06.2022 r.
24/20222022/10/20ESPINabycie nieruchomości przez Spółkę
23/20222022/10/03ESPIInformacja na temat przychodów zrealizowanych w III kwartale 2022 roku
22/20222022/09/21ESPIZmiany umowy poręczenia za zobowiązania spółki Polska Ekologia Sp. z o.o. wobec ING Bank Śląski S.A.
21/20222022/09/14ESPIZawarcie listu intencyjnego dotyczącego nabycia udziałów w austriackiej spółce
20/20222022/09/08ESPIZmiany umów kredytowych z ING Bank Śląski S.A.
19/20222022/08/31ESPIZmiany umów kredytowych z ING Bank Śląski S.A.
18/20222022/08/24ESPIZawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP
17/20222022/07/26ESPIPrzystąpienie do realizacji inwestycji w SSE
16/20222022/07/04ESPIPodjęcie przez Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Polska Ekologia Przetargi Sp. z o.o. uchwały o dalszym istnieniu tej spółki.
15/20222022/07/04ESPIInformacja na temat przychodów zrealizowanych w II kwartale 2022 roku.
14/20222022/06/30ESPIZawarcie umowy kredytowej z Bankiem Millenium
13/20222022/06/15ESPIWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SUNEX S.A. w dniu 15.06.2022 r.
12/20222022/06/15ESPIWypłata dywidendy za 2021 rok
11/20222022/06/15ESPITreść uchwał podjętych na ZWZ SUNEX S.A. w dniu 15.06.2022 r.
10/20222022/05/24ESPIOpinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A. zwołanego na dzień 15.06.2022 r. oraz zaktualizowane projekty uchwał i treść ogłoszenia.
9/20222022/05/20ESPIOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A. na dzień 15.06.2022 r. wraz z projektami uchwał
8/20222022/05/12ESPIRekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
7/20222022/04/04ESPIInformacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w I kwartale 2022 r.
6/20222022/03/14ESPIZawarcie umowy finansowej z ING Commercial Finance Polska S.A. przez spółkę zależną
5/20222022/02/01ESPIRozpoczęcie prac koncepcyjnych związanych z realizacją nowej inwestycji.
4/20222022/01/28ESPIZałożenie spółki zależnej SUNEX GmbH.
3/20222022/01/21ESPITerminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
2/20222022/01/10ESPIInformacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w IV kwartale 2021 r.
1/20222022/01/10ESPIZawarcie umów kredytowych z ING Bank Śląski S.A.
30/20212021/12/28ESPIZawarcie umowy o dofinansowanie z NCBiR
29/20212021/12/22ESPIPodwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej.
28/20212021/12/10ESPIZawarcie umowy kredytowej z Bankiem Millenium
27/20212021/12/03ESPIZawarcie umowy kredytowej z PKO BP
26/20212021/11/23ESPIPodwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej
25/20212021/11/22ESPIZmiana w zakresie istotnej umowy finansowej zawartej z Bankiem Pekao S.A.
24/20212021/11/02ESPIPozytywna decyzja NCBiR w sprawie wniosku o dofinansowanie
23/20212021/10/04ESPIInformacja na temat przychodów zrealizowanych w III kwartale 2021 roku
22/20212021/09/10ESPIZawarcie umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
21/20212021/08/31ESPIZatwierdzenie Polityki Rachunkowości.
20/20212021/08/24ESPIZmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
1/20212021/08/02EBIInformacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
19/20212021/07/02ESPIInformacja na temat przychodów zrealizowanych w II kwartale 2021 roku
18/20212021/06/29ESPITreść uchwał podjętych na NWZ SUNEX S.A. w dniu 29.06.2021 r.
17/20212021/06/29ESPIWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SUNEX S.A. w dniu 29.06.2021 r.
16/20212021/06/14ESPIInformacja o zmianach umów finansowych Emitenta zawartych z ING Bank Śląski S.A.
15/20212021/06/02ESPIOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A. na dzień 29.06.2021 r. wraz z projektami uchwał
14/20212021/06/02ESPIZawarcie istotnej umowy finansowej z Bankiem Millennium S.A.
13/20212021/05/31ESPIInformacja o zmianie umowy finansowej Emitenta z ING Bank Śląski S.A. oraz przystąpieniu do niej spółki Polska Ekologia Przetargi sp. z o.o.
12/20212021/05/31ESPINabycie istotnej części działalności Polskiej Ekologii
11/20212021/05/27ESPIWypłata dywidendy za 2020 rok
10/20212021/05/27ESPITreść uchwał podjętych na ZWZ SUNEX S.A. w dniu 27.05.2021 r.
9/20212021/05/27ESPIWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SUNEX S.A. w dniu 27.05.2021 r.
8/20212021/05/19ESPIPrzystąpienie do realizacji pozyskania istotnej części działalności Polskiej Ekologii
7/20212021/04/30ESPIOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A. na dzień 27.05.2021 r. wraz z projektami uchwał.
6/20212021/04/14ESPIRekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
5/20212021/04/06ESPI Informacja na temat przychodów zrealizowanych w I kwartale 2021 roku
4/20212021/02/17ESPIPrzystąpienie do opracowania koncepcji pozyskania istotnej części działalności Polskiej Ekologii
3/20212021/01/29ESPIZawarcie istotnej umowy finansowej z Bankiem Millennium S.A.
2/20212021/01/07ESPIInformacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w IV kwartale 2020 r.
1/20212021/01/07ESPITerminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
38/20202020/12/22ESPINabycie nieruchomości przez Spółkę
37/20202020/12/01ESPIZawarcie umów kredytowych z ING Bank Śląski S.A. dotyczących zakupu nieruchomości
36/20202020/11/26ESPIInformacja o zmianach umów finansowych Emitenta oraz poręczenia za zobowiązania spółki Polska Ekologia Sp. z o.o. wobec ING Bank Śląski S.A.
35/20202020/11/23ESPIRozpoczęcie prac koncepcyjnych związanych z realizacją nowej inwestycji.
34/20202020/11/23ESPIUkończenie realizacji inwestycji.
33/20202020/11/17ESPIZmiana w zakresie istotnej umowy finansowej zawartej z Bankiem Pekao S.A.
32/20202020/10/13ESPIPowołanie Członka Zarządu SUNEX S.A.
31/20202020/10/13ESPIWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SUNEX S.A. w dniu 13.10.2020 r.
30/20202020/10/13ESPITreść uchwał podjętych na NWZ SUNEX S.A. w dniu 13.10.2020 r.
29/20202020/10/06ESPIZłożenie wszystkich dokumentów akcji niezdematerializowanych w Spółce
28/20202020/10/02ESPIInformacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w III kwartale 2020 r.
27/20202020/09/30ESPIWezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
26/20202020/09/24ESPIInformacja o zmianach umów finansowych Emitenta oraz poręczenia za zobowiązania spółki Polska Ekologia Sp. z o.o. wobec ING Bank Śląski S.A.
25/20202020/09/16ESPIOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A. na dzień 13.10.2020 r. wraz z projektami uchwał
24/20202020/09/09ESPIDecyzja KDPW S.A w sprawie podziału akcji SUNEX S.A.
22/20202020/07/13ESPIInformacja o zmianach umów wieloproduktowych z ING Bank Śląski
21/20202020/07/10ESPIPrzedłużenie poręczenia za zobowiązania spółki Polska Ekologia Sp. z o.o. wobec ING Bank Śląski S.A.
20/20202020/07/09ESPIOddalenie apelacji Emitenta
19/20202020/07/03ESPIInformacja na temat przychodów zrealizowanych w II kwartale 2020 roku
18/20202020/07/02ESPIRozwiązanie umowy o wykonywanie funkcji animatora Emitenta za porozumieniem stron
17/20202020/07/01ESPIPowołanie Prezesa Zarządu SUNEX S.A. na nową kadencję.
16/20202020/07/01ESPIPowołanie Członków Rady Nadzorczej SUNEX S.A. na nową kadencję.
15/20202020/07/01ESPIWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SUNEX S.A. w dniu 30.06.2020 r.
14/20202020/06/30ESPIWypłata dywidendy za 2019 rok
13/20202020/06/30ESPITreść uchwał podjętych na ZWZ SUNEX S.A. w dniu 30.06.2020 r.
12/20202020/06/10ESPIWybór biegłego rewidenta do przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego oraz badania rocznego sprawozdania finansowego SUNEX S.A. za 2020 rok
11/20202020/06/04ESPIOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A. na dzień 30.06.2020 r. wraz z projektami uchwał.
10/20202020/06/04ESPIRekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
9/20202020/05/05ESPIAneks do umowy o dofinasowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
8/20202020/04/30ESPIInformacja na temat wpływu różnic kursowych na wycenę aktywów i pasywów w I kwartale 2020 roku
7/20202020/04/21ESPIRozwiązanie umowy o dofinansowanie
6/20202020/04/02ESPIInformacja na temat przychodów zrealizowanych w I kwartale 2020 roku
5/20202020/04/02ESPIZawarcie nowych umów finansowych z Bankiem Pekao S.A.
4/20202020/03/19ESPIInformacje dotyczące wpływu koronawirusa COVID-19 na działalność Emitent
3/20202020/02/27ESPIUchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie przeciwko RUMET Wacław Rudzik i Wspólnicy sp.j.
2/20202020/01/08ESPITerminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
1/20202020/01/07ESPIInformacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w IV kwartale 2019 r.
40/20192019/12/20ESPIPoręczenie za zobowiązania spółki Polska Ekologia Sp. z o.o. wobec ING Bank Śląski S.A.
39/20192019/12/05ESPIZmiana w zakresie istotnych umów finansowych zawartych z Bankiem Pekao S.A.
38/20192019/11/22ESPIZmiana w zakresie istotnej umowy finansowej zawartej z Bankiem Pekao S.A.
36/2019/K2019/10/23ESPIKorekta raportu nr 36/2019. Zmiana umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim
37/20192019/10/16ESPIAneks do umowy o dofinasowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
36/20192019/10/15ESPIZmiana umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim
35/20192019/10/02ESPIInformacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w III kwartale 2019 r.
34/20192019/09/18ESPIZmiana umów kredytowych z ING Bankiem Śląskim
33/20192019/09/06ESPIDecyzja w sprawie finansowania projektu rozbudowy i wdrożenia nowych produktów
32/20192019/09/04ESPIAneks do umowy o dofinasowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
31/20192019/08/30ESPIInformacja o zmianie umowy z ING Bank Śląski
30/20192019/08/19ESPIZmiana umowy o dofinasowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
29/20192019/08/19ESPIUmowa o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – aktualizacja
23/2019/K2019/07/15ESPIKorekta raportu nr 23/2019. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SUNEX S.A. w dniu 26.06.2019 r.
28/20192019/07/11ESPIUwzględnienie apelacji Emitenta
27/20192019/07/11ESPIZmiany w zakresie poręczenia za zobowiązania spółki Polska Ekologia Sp. z o.o. wobec ING Bank Śląski S.A.
26/20192019/07/11ESPIInformacja o zmianach umów wieloproduktowych z ING Bank Śląski
25/20192019/07/02ESPIInformacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w II kwartale 2019 r.
24/20192019/06/28ESPIZmiany w zakresie poręczenia za zobowiązania spółki Polska Ekologia Sp. z o.o. wobec ING Bank Śląski S.A.
20/2019/K2019/06/27ESPIKorekta raportu nr 20/2019 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej SUNEX S.A.
23/20192019/06/27ESPIWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SUNEX S.A. w dniu 26.06.2019 r.
22/20192019/06/27ESPITreść uchwał podjętych na ZWZ SUNEX S.A. w dniu 26.06.2019 r.
21/20192019/06/26ESPIWypłata dywidendy za 2018 rok
20/20192019/06/26ESPIPowołanie Członka Rady Nadzorczej SUNEX S.A.
19/20192019/06/24ESPIZmiana umowy o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
18/20192019/06/07ESPIZmiana umowy o dofinasowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
17/20192019/06/06ESPIUzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na 26.06.2019 r. na wniosek akcjonariusza spółki
16/20192019/06/05ESPIRezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej SUNEX S.A.
15/20192019/05/31ESPIOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A. na dzień 26 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał.
14/20192019/05/28ESPIZawarcie umowy o dofinasowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
13/20192019/05/21ESPIRekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
12/20192019/05/10ESPIKorekta raportu rocznego za rok 2018
11/20192019/05/01ESPIInformacja w sprawie raportu rocznego za rok 2018
10/20192019/04/26ESPIZmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok.
9/20192019/04/19ESPIZmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 roku.
8/20192019/04/01ESPIInformacja na temat przychodów zrealizowanych w I kwartale 2019 roku
7/20192019/03/22ESPIRaport niezależnego biegłego rewidenta o prawidłowości wyceny i prezentacji prac badawczych i rozwojowych
6/20192019/03/11ESPIZmiana w zakresie istotnej umowy finansowej zawartej z Bankiem Pekao S.A.
5/20192019/03/07ESPIZawarcie umowy o dofinasowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
4/20192019/03/06ESPIWypowiedzenie umowy o linię (kredytu) z Credit Agricole Bank Polska SA
3/20192019/02/07ESPIZawarcie istotnych umów finansowych z Bankiem Pekao S.A.
2/20192019/01/25ESPITerminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
1/20192019/01/07ESPIInformacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w IV kwartale 2018 roku
26/20182018/11/16ESPIZawarcie umowy z ING Bankiem Śląskim o kredyt technologiczny na finansowanie inwestycji i na refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych
25/20182018/10/02ESPIInformacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w III kwartale 2018 r.
24/20182018/09/12ESPIZmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku.
23/20182018/07/13ESPIRejestracja zmian Statutu SUNEX S.A.
22/20182018/07/06ESPIWybór biegłego rewidenta do przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych oraz badania rocznych sprawozdań finansowych SUNEX S.A. za lata 2018 i 2019
21/20182018/07/03ESPIInformacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w II kwartale 2018 r.
20/20182018/06/29ESPIZawarcie umów kredytowych z ING Bankiem Śląskim S.A.
19/20182018/06/29ESPIPoręczenie za zobowiązania spółki Polska Ekologia Sp. z o.o. wobec ING Bank Śląski S.A.
18/20182018/05/22ESPIWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SUNEX S.A. w dniu 22.05.2018 r.
17/20182018/05/22ESPITreść uchwał podjętych na ZWZ SUNEX S.A. w dniu 22.05.2018 r.
16/20182018/04/26ESPIOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A. na dzień 22.05.2018 r. wraz z projektami uchwał
15/20182018/04/19ESPIPrzekroczenie wartości zamówień Grupy BIMs PLUS progu 10% kapitałów własnych Emitenta
14/20182018/04/12ESPIPrzekroczenie wartości zamówień klienta progu 10% kapitałów własnych Emitenta
13/20182018/04/03ESPIInformacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w I kwartale 2018 r.
12/20182018/04/03ESPIPrzekroczenie wartości zamówień Polska Ekologia Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych w związku z realizacją zamówienia publicznego
11/20182018/03/29ESPIPrzekroczenie wartości zamówień klienta progu 10% kapitałów własnych Emitenta
10/20182018/03/26ESPIPrzekroczenie wartości zamówień Polska Ekologia Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych
9/20182018/03/02ESPIInformacja o spodziewanym istotnym zamówieniu
8/20182018/02/28ESPIInformacja o planowanym pozyskaniu finansowania
7/20182018/02/05ESPIPrzekroczenie wartości zamówień klienta progu 10% kapitałów własnych Emitenta
6/20182018/02/02ESPIPrzekroczenie wartości zamówień klienta progu 10% kapitałów własnych Emitenta
5/20182018/02/02ESPIPrzekroczenie wartości zamówień Polska Ekologia Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych
4/20182018/01/29ESPIPrzekroczenie wartości zamówień klienta progu 10% kapitałów własnych Emitent
3/20182018/01/12ESPITerminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
2/20182018/01/08ESPIInformacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w IV kwartale 2017 roku
1/20182018/01/03ESPIRejestracja zmian Statutu SUNEX S.A.
39/20172017/10/20ESPIInformacja o planowanym pozyskaniu finansowania.
38_20172017/10/13ESPIPrzekroczenie wartości zamówień klienta progu 10% kapitałów własnych Emitenta
37/20172017/10/06ESPIWyrok sądowy w sprawie roszczeń Emitenta
36/20172017/10/04ESPIInformacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w III kwartale 2017 r.
35/20172017/09/01ESPIPrzekroczenie wartości zamówień Grupy BIMs PLUS progu 10% kapitałów własnych Emitenta
34/20172017/09/01ESPIRozwiązanie istotnej umowy współpracy.
33/20172017/08/23ESPIWejście w życie aneksu do umowy o linię (kredytu) z Credit Agricole Bank Polska SA
32/20172017/08/22ESPIPrzekroczenie wartości zamówień Polska Ekologia Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych
31/20172017/08/16ESPIPrzekroczenie wartości zamówień klienta progu 10% kapitałów własnych Emitenta
30/20172017/07/25ESPIAneks do umowy o linię (kredytu) z Credit Agricole Bank
29/20172017/07/10ESPIKorekta raportu okresowego - Jednostkowego Raportu Rocznego SUNEX S.A. za 2016 rok
28/20172017/07/04ESPIWybór biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki SUNEX S.A. za okres 01.01.2017- 30.06.2017 r. oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
27/20172017/07/03ESPIInformacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w II kwartale 2017r.
26/20172017/06/30ESPIPrzekroczenie wartości zamówień Polska Ekologia Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych
25/20172017/06/27ESPIWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SUNEX S.A. w dniu 27.06.2017 r.
24/20172017/06/27ESPIPowołanie Członków Rady Nadzorczej SUNEX S.A. na nową kadencję
23/20172017/06/27ESPITreść uchwał podjętych na ZWZ SUNEX S.A. w dniu 27.06.2017 r.
22/20172017/06/14ESPIPrzekroczenie wartości zamówień klienta progu 10% kapitałów własnych Emitenta
21/20172017/06/01ESPIOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A. na dzień 27.06.2017 r. wraz z projektami uchwał.
20/20172017/05/26ESPIPrzekroczenie wartości zamówień klienta progu 10% kapitałów własnych Emitenta
19/20172017/05/04ESPIPrzekroczenie wartości zamówień Polska Ekologia Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Emitenta
18/20172017/04/24ESPISpełnienie się warunku umowy o dofinansowanie
17/20172017/04/21ESPIPrzekroczenie wartości zamówień klienta progu 10% kapitałów własnych Emitenta
16/20172017/04/10ESPIZawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki SUNEX S.A.
15/20172017/04/10ESPIPowiadomienie o transakcjach na akcjach SUNEX S.A.
14/20172017/04/10ESPIPowiadomienie o transakcjach na akcjach SUNEX S.A.
13/20172017/04/03ESPIInformacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w I kwartale 2017r.
12/20172017/03/31ESPIZmiana terminu realizacji pozostałej opcji odkupu akcji od DM BOŚ
11/20172017/03/24ESPISpełnienie się warunku udostępnienia kredytu przez ING Bank Śląski S.A.
10/20172017/03/24ESPIZawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie
9/20172017/03/17ESPIPrzekroczenie wartości zamówień klienta progu 10% kapitałów własnych Emitenta.
8/20172017/03/15ESPIInformacja o łącznej wartości umów finansowych z podmiotami z grupy ING
7/20172017/02/24ESPIZmiana terminu realizacji pozostałej opcji odkupu akcji od DM BOŚ
6/20172017/02/22ESPIPrzekroczenie wartości zamówień Polska Ekologia Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Emitenta
5/20172017/01/31ESPIPrzekroczenie wartości zamówień Odbiorcy progu 10% kapitałów własnych Emitenta
4/20172017/01/30ESPIZwolnienie dodatkowych przejściowych zabezpieczeń umowy o linię (kredytu).
3/20172017/01/24ESPITerminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
2/20172017/01/16ESPIPrzekroczenie wartości zamówień Grupy BIMs PLUS progu 10% kapitałów własnych Emitenta
1/20172017/01/13ESPIZawarcie umowy o dofinansowanie
40/20162016/12/27ESPIZawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki SUNEX S.A.
39/20162016/12/23ESPIZawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w Spółce SUNEX S.A.
38/20162016/12/23ESPIPowiadomienie o transakcjach na akcjach SUNEX S.A.
37/20162016/12/13ESPIInformacja w związku z realizacją opcji odkupu akcji od DM BOŚ.
36/20162016/12/05ESPIUzgodnienie warunków realizacji opcji odkupu akcji od DM BOŚ.
35/20162016/11/21ESPIPodpisanie istotnej umowy sprzedaży.
34/20162016/11/18ESPIPrzekroczenie wartości zamówień klienta progu 10% kapitałów własnych Emitenta.
33/20162016/11/04ESPIOferta sprzedaży akcji.
32/20162016/11/04ESPIAneks do umowy o linię (kredytu) z Credit Agricole Bank
31/20162016/10/27ESPIWstępne uzgodnienia warunków umowy sprzedaży.
30/20162016/10/07ESPIInformacja na temat finalnych przychodów zrealizowanych w III kwartale 2016r.
29/20162016/09/30ESPIPodpisanie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta
28/20162016/09/26ESPIOkresowa weryfikacja płynności akcji spółek notowanych na Głównym Rynku GPW - wrzesień 2016
27/20162016/09/22ESPIPrzekroczenie wartości zamówień Polska Ekologia Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Emitenta
26/20162016/09/21ESPIRozwiązanie istotnej umowy.
25/20162016/09/08ESPISpełnienie się warunków uruchomienia kredytu.
24/20162016/08/25ESPIInformacja dotycząca czynników istotnie wpływających na wynik finansowy Spółki za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.
23/20162016/08/25ESPIZawarcie umowy o linię (kredytu) z Credit Agricole Bank Polska S.A.
22/20162016/07/15ESPIPrzekroczenie wartości zamówień klienta progu 10% kapitałów własnych Emitenta.
21/20162016/07/14ESPIRejestracja zmian Statutu SUNEX S.A.
20/20162016/07/12ESPIWybór biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki SUNEX S.A. za okres 01.01.2016- 30.06.2016r. oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
19/20162016/07/12ESPIPowołanie Członka Rady Nadzorczej SUNEX S.A.
18/20162016/07/12ESPIWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SUNEX S.A. w dniu 12.07.2016 r.
17/20162016/07/12ESPITreść uchwał podjętych na NWZ SUNEX S.A. w dniu 12.07.2016r.
16/20162016/07/06ESPIWezwanie do zaniechania naruszeń.
15/20162016/06/16ESPIOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A. na dzień 12.07.2016 r. wraz z projektami uchwał.
14/20162016/06/13ESPIInformacja o śmierci członka Rady Nadzorczej SUNEX S.A.
13/20162016/06/10ESPI Przekroczenie wartości zamówień klienta progu 10% kapitałów własnych Emitenta.
12/20162016/05/19ESPIWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SUNEX S.A. w dniu 19.05.2016 r.
11/20162016/05/19ESPITreść uchwał podjętych na ZWZ SUNEX S.A. w dniu 19.05.2016r.
10/20162016/05/19ESPIPowołanie Członka Zarządu SUNEX S.A.
9/20162016/04/22ESPIOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A. na dzień 19.05.2016 r.
8/20162016/04/21ESPIPrzekroczenie wartości zamówień Grupy BIMs PLUS progu 10% kapitałów własnych Emitenta.
7/20162016/04/11ESPIInformacja o przyznaniu Spółce dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju.
6/20162016/04/06ESPIPrzekroczenie wartości zamówień Polska Ekologia Sp. z o.o. progu 10% kapitałówwłasnych Emitenta.
5/20162016/03/31ESPIPrzekroczenie wartości zamówień klienta progu 10% kapitałów własnych Emitenta.
4/20162016/03/24ESPI Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.
1/20162016/03/18EBISUNEX SA Sunex Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
3/20162016/02/17ESPIPrzekroczenie wartości zamówień Odbiorcy progu 10% kapitałów własnych Emitenta.
2/20162016/01/14ESPITerminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.
1/20162016/01/05ESPIZawarcie aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej.
30/20152015/12/17ESPIOtrzymanie certyfikatu Solar Keymark dla kolektorów słonecznych serii AMP.
29/20152015/12/14ESPIPrzekroczenie wartości zamówień klienta progu 10% kapitałów własnych Emitenta.
28/20152015/11/10ESPIZakończenie procesu scalenia akcji SUNEX S.A.- uzupełnienie niedoborów scaleniowych.
27/20152015/11/04ESPIWybór biegłego rewidenta do zbadania i oceny sprawozdania finansowego Spółki SUNEX S.A. za 2015 rok.
26/20152015/11/02ESPIUchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji SUNEX S.A.
25/20152015/10/30ESPIPrzekroczenie łącznej wartości umów z podmiotami z grupy ING progu 10% kapitałów własnych Emitenta.
24/20152015/10/23ESPIZawieszenie obrotu akcjami SUNEX S.A. w związku z planowanym scaleniem akcji.
22/20152015/10/15ESPIZawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w Spółce SUNEX S.A.
23/20152015/10/15ESPIRejestracja zmian Statutu SUNEX S.A.
23/2015 K2015/10/15ESPI Uzupełnienie raportu nr 23/2015 - Rejestracja zmian Statutu SUNEX S.A.
21/20152015/10/14ESPIZawiadomienie o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych.
20/20152015/10/07ESPIWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SUNEX S.A. w dniu 06.10.2015r
17/20152015/10/06ESPITreść uchwał podjętych na NWZA SUNEX S.A. w dniu 06.10.2015r.
18/20152015/10/06ESPIOdwołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Sunex. S.A.
19/20152015/10/06ESPIPowołanie Członka Rady Nadzorczej Sunex S.A.
16/20152015/09/22ESPIRejestracja zmian Statutu SUNEX S.A.
15/20152015/09/10ESPIOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A. na dzień 06.10.2015 r. wraz z projektami uchwał.
14/20152015/08/20ESPIPrzekroczenie wartości zamówień klienta progu 10% kapitałów własnych Emitenta.
13/20152015/08/17ESPIPrzekroczenie wartości zamówień Polska Ekologia Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Emitenta.
11/20152015/07/31ESPIZmiana typu i terminu przekazania raportu okresowego SUNEX S.A.
12/20152015/07/31ESPIPrzekroczenie wartości zamówień Odbiorcy progu 10% kapitałów własnych Emitenta.
10/20152015/07/30ESPIPrzekroczenie wartości zamówień Grupy BIMs PLUS Sp. z o.o. sp. k. progu 10% kapitałów własnych Emitenta.
29/20152015/07/29EBIWybór biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki SUNEX S.A. za okres 01.01.2015-30.06.2015r.
28/20152015/07/28EBIPRZENIESIENIE NOTOWAŃ AKCJI SUNEX S.A. NA RYNEK GŁÓWNY GPW Z DNIEM 30.07.2015 ROKU.
9/20152015/07/28ESPIUzyskanie dostępu do systemu ESPI jako emitent akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW
27/20152015/07/27EBIWarunkowa rejestracja akcji SUNEX S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
26/20152015/07/22EBIZatwierdzenie Aneksu nr 1 do Prospektu Emisyjnego
25/20152015/07/16EBIZmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2015 r.
24/20152015/07/14EBIZawarcie istotnej umowy.
23/20152015/07/10EBIZatwierdzenie prospektu Emisyjnego Sunex S.A.
20/20152015/06/17EBITreść uchwał podjętych na ZWZA SUNEX S.A. w dniu 16.06.2015 r.
21/20152015/06/17EBIPowołanie Prezesa Zarządu Sunex S.A.
22/20152015/06/17EBIPowołanie Członka Rady Nadzorczej Sunex S.A.
8/20152015/06/17ESPIWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SUNEX S.A. w dniu 16.06.2015 r.
18/20152015/05/25EBIPodpisanie listu intencyjnego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. i BOŚ Ekosystem Sp. z o.o.
14/20152015/05/19EBIRezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej
15/20152015/05/19EBIInformacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect.
16/20152015/05/19EBIZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A.
17/20152015/05/19EBIInformacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki SUNEX S.A..
3/20152015/05/19ESPIZawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w wyniku zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje zwykłe na okaziciela.
4/20152015/05/19ESPIZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A.
5/20152015/05/19ESPIZawiadomienia o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych
6/20152015/05/19ESPIZawiadomienia o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych.
7/20152015/05/19ESPIZawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w wyniku zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje zwykłe na okaziciela.
2/20152015/05/18ESPIZawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w wyniku zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje zwykłe na okaziciela.
12/20152015/05/16EBIZmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 rok.
11/20152015/05/15EBIZamiana akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu na akcje zwykłe na okaziciela.
9/20152015/05/11EBIZmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2015 r.
8/20152015/04/30EBIOtrzymanie ekspertyzy budowlanej. Wypowiedzenie umowy o dofinansowanie. Odstąpienie od umów zw. z budową hali produkcyjnej. Aktualizacja planów inwestycyjnych.
7/20152015/04/20EBIZmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2015 r.
6/20152015/04/01EBIZawarcie aneksów do umów na budowę i wyposażenie hali produkcyjnej.
05/20152015/02/26EBIRejestracja zmian statutu Emitenta.
3/20152015/02/06EBIZawarcie umów na budowę i wyposażenie hali produkcyjnej.
2/20152015/02/02EBIZłożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki SUNEX S.A.
1/20152015/01/29ESPIInformacja o transakcjach osób zobowiązanych, których wartość w roku 2014 nie przekroczyła 5000 euro
1/20152015/01/22EBITerminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.
26/20142014/12/11EBIPodpisanie umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego za 2014 rok spółki SUNEX S.A.
23/20142014/11/26EBITreść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUNEX S.A. z dnia 25.11.2014 r.
24/20142014/11/26EBIOdwołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Sunex. S.A.
25/20142014/11/26EBIPowołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Sunex S.A.
11/20142014/11/26ESPIWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA Sunex S.A. w dniu 25.11.2014 r.
21/20142014/11/06EBIZawarcie umowy w przedmiocie sporządzenia Prospektu Emisyjnego Emitenta.
19/20142014/10/30EBIOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A. na dzień 25.11.2014 r. wraz z projektami uchwał.
20/20142014/10/30EBIInformacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki.
10/20142014/10/30ESPIOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A. na dzień 25.11.2014 r. wraz z projektami uchwał.
18/20142014/10/24EBIWybór biegłego rewidenta do zbadania i oceny sprawozdania finansowego SUNEX S.A. za 2014 rok.
8/20142014/10/17ESPIZawiadomienia o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych
9/20142014/10/17ESPIZawiadomienie o zmianie udziału w głosach
17/20142014/09/03EBIRejestracja zmian Statutu Emitenta
16/20142014/08/12EBIZamiana akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu na akcje zwykłe na okaziciela
15/20142014/07/18EBIZmiana akcjonariusza większościowego Emitenta
6/20142014/07/18ESPIZawiadomienia o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych
7/20142014/07/18ESPI Zawiadomienia o zmianie udziału w głosach
13/20142014/07/15EBIZmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2014 r.
12/20142014/07/09EBIUtrata statusu jednostki dominującej.
5/20142014/07/02ESPIWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 30.06.2014
10/20142014/07/01EBITreść uchwał podjętych na ZWZA.
11/20142014/07/01EBIPowołanie Członków Rady Nadzorczej.
4/20142014/06/27ESPIZawiadomienie o transakcjach na akcjach SUNEX S.A.
8/20142014/06/04EBIZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A.
9/20142014/06/04EBIInformacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki.
3/20142014/06/04ESPIZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A.
6/20142014/05/30EBIZmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok.
2/20142014/05/28ESPIKorekta raportu ESPI nr 2/2014 - Zawiadomienie o zbyciu akcji przez Członka Zarządu.
4/20142014/04/30EBIZawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą.
2/20142014/04/11ESPIZawiadomienie o zbyciu akcji przez Członka Zarządu
3/20142014/03/24EBIInformacja na temat publikacji zapytań inwestorów dot. Emitenta.
1/20142014/01/30EBITerminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.
1/20142014/01/10ESPITransakcje osób mających dostęp do informacji poufnych
23/20132013/12/10EBIPodpisanie umów o badanie i ocenę sprawozdań finansowych za rok 2013.
20/20132013/11/14EBIRozpoczęcie publikacji raportów skonsolidowanych.
19/20132013/11/05EBIZmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 roku.
17/20132013/08/01EBIZmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2013 roku.
16/20132013/07/03EBIZawarcie umowy o dofinansowanie.
3/20132013/06/28ESPIWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 25.06.2013
15/20132013/06/26EBITreść uchwał podjętych na ZWZ.
14/20132013/06/24EBIWypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą.
13/20132013/05/29EBIZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A.
1/20132013/05/29ESPIZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A.
11/20132013/05/09EBIPrzyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
9/20132013/04/12EBIZawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą.
8/20132013/04/11EBIZmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2012r.
7/20132013/03/28EBIZmiana banku finansującego działalność Spółki.
4/20132013/02/12EBIIncydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego.
3/20132013/02/11EBI Korekta raportu EBI nr 1/2013 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
1/20132013/01/31ESPITransakcje osób mających dostęp do informacji poufnych
1/20132013/01/24EBITerminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.
19/20122012/12/21EBIZawarcie umowy o dofinansowanie.
17/20122012/10/16EBIZawarcie istotnej umowy kredytowej.
16/20122012/10/08EBIWygaśnięcie Umowy z Autoryzowanym Doradcą.
15/20122012/09/17EBIKorekta raportu EBI nr 14/2012 - Rekomendacja w sprawie udzielenia dofinansowania
14/20122012/09/14EBIRekomendacja w sprawie udzielenia dofinansowania.
3/20122012/05/14ESPIWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 07.05.2012
9/20122012/05/08EBITreść uchwał podjętych na ZWZA oraz tekst jednolity statutu spółki.
10/20122012/05/08EBIZmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2012r.
8/20122012/04/10EBIZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNEX S.A.
1/20122012/04/10ESPIZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNEX S.A.
7/20122012/04/06EBI Raport roczny SUNEX S.A. za 2011 rok
6/20122012/03/07EBIWyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii D.
5/20122012/02/29EBIUchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu akcji serii D.
3/20122012/02/14EBIKorekta prognoz finansowych Sunex S.A.
2/20122012/01/09EBITerminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.
1/20122012/01/02EBIUchwała KDPW dotycząca rejestracji akcji serii D spółki SUNEX S.A.
10/20112011/11/25EBIWyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii B i C oraz zakończenie notowania PDA serii C.
8/20112011/11/09EBIUchwała KDPW dotycząca rejestracji akcji serii C spółki Sunex S.A.
7/20112011/11/08EBIOświadczenie w przedmiocie stosowania/niestosowania Zasad Dobrych Praktyk.
6/20112011/10/28EBITerminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku
5/20112011/10/25EBIRejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C i D. Tekst jednolity Statutu Spółki
4/20112011/09/27EBIUchwała Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania praw do akcji C.
3/20112011/09/22EBIPodpisanie umowy o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
1/20112011/09/16ESPIPrzystąpienie do systemu ESPI
2/20112011/09/09EBIUchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu akcji serii B i C oraz PDA serii C
1/20112011/09/02EBIUzyskanie dostępu do systemu EBI