Struktura akcjonariatu

Udział % w kapitale zakładowym

Udział % w głosach na WZ

Akcjonariusz Seria akcji Ilość akcji Ilość głosów na WZ Udział % w kapitale zakładowym Udział % w głosach na WZ
Polska Ekologia sp. z o.o. A, B 2.354.329 3.354.329 58,01% 66,31%
Romuald Kalyciok B 700.000 700.000 17,25% 13,84%
Pozostali B 1.003.978 1.003.978 24,74% 19,85%
RAZEM 4.058.307 5.058.307 100,00% 100,00%