Struktura akcjonariatu

Udział % w kapitale zakładowym

Udział % w głosach na WZ

Akcjonariusz Seria akcji Ilość akcji Ilość głosów na WZ Udział % w kapitale zakładowym Udział % w głosach na WZ
Polska Ekologia sp. z o.o. A 5.000.000 10.000.000 24,64% 39,54%
Polska Ekologia sp. z o.o. B 6.771.645 6.771.645 33,37% 26,77%
Romuald Kalyciok B 3.502.500 3.502.500 17,26% 13,85%
Pozostali B 5.017.390 5.017.390 24,73% 19,84%
RAZEM 20.291.535 25.291.535 100,00% 100,00%

 

Informacje o wypłaconej/planowanej dywidendy

 

Dywidenda wypłacona przez SUNEX S.A. w okresie ostatnich 5 lat obrotowych

dywidenda za rok ​

wysokość dywidendy w zł

% zysku netto przeznaczony na dywidendę ​

dzień dywidendy ​

​termin wypłaty dywidendy ​

​łącznie

​na jedną akcję

​2018

​​365 247,63

0,09

24,05 %

10.09.2019

26.09.2019

2019

405 830,70

0,10

11,68 %

09.07.2020

13.07.2020

2020

811 661,40

0,04

12,54 %

28.06.2021

06.07.2021

 

Dywidenda

Jest to część zysku netto wypracowanego przez spółkę w danym roku obrotowym, przeznacza do wypłaty jej akcjonariuszom. Wysokość dywidendy, dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.

 

Dzień dywidendy

Jest to dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Tylko osoby posiadające w tym dniu akcje spółki mają prawo do otrzymania dywidendy za dany rok obrotowy.

 

Termin wypłaty dywidendy

Jest to termin, w którym następuje przekazanie dywidendy akcjonariuszom spółki.