Struktura akcjonariatu

Udział % w kapitale zakładowym

Udział % w głosach na WZ

Akcjonariusz Seria akcji Ilość akcji Ilość głosów na WZ Udział % w kapitale zakładowym Udział % w głosach na WZ
Polska Ekologia sp. z o.o. A, B 2.354.329 3.354.329 58,01% 66,31%
Romuald Kalyciok B 700.500 700.500 17,26% 13,85%
Pozostali B 1.003.478 1.003.478 24,73% 19,84%
RAZEM 4.058.307 5.058.307 100,00% 100,00%