Odpowiedzi na pytania inwestorów

W nawiązaniu do raportu bieżącego 3/2014 z dnia 24.03.2014 roku Spółka poniżej umieszcza odpowiedzi na zapytania inwestorów dot. Emitenta.

 

08.06.2021
JAKA KWOTA  PRZYCHODU NETTO POLSKA EKOLOGIA SP. Z O.O. PRZYPADŁA W ROKU 2020 NA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANĄ W ZAKRESIE UBIEGANIA SIĘ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I WYKONYWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ ŚWIADCZENIE NA RZECZ SEKTORA KOMUNALNEGO ORAZ INNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH USŁUGI DOSTAWY SPRZEDAŻY, SERWISU, NAPRAWY W ZAKRESIE URZĄDZEŃ FOTOWOLTAICZNYCH, SOLARNYCH, POMP CIEPŁA ORAZ INSTALACJI TOWARZYSZĄCYCH TYM URZĄDZENIOM?

Informacja dotycząca przychodów netto na poziomie 30.007.645,46 złotych w 2020 r. dotyczy wyłącznie przychodów związanych z działalnością związaną z ubieganiem się o udzielanie zamówień publicznych i wykonywanie zamówień publicznych. Powyższe informacja została zawarta w raporcie bieżącym 12/2021, cytat:
„Przedsiębiorstwo wniesione aportem wykazało za rok 2020 r. przychody netto na poziomie 30.007.645,46 złotych.”

 

08.06.2021
KOMUNIKAT ESPI 12/2021 WSKAZUJE: "PRZEDSIĘBIORSTWO OBEJMUJE OGÓŁ MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH, NA KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ MAJĄTEK WŁASNY, WŁASNOŚĆ RZECZY RUCHOMYCH, ŚRODKI TRWAŁE ORAZ ZAPASY, MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE, A TAKŻE PRACOWNICY I ICH WIEDZA I DOŚWIADCZENIE ORAZ PRAWA DO KNOW-HOW W TYM SPECJALISTYCZNA WIEDZA TECHNOLOGICZNA O CHARAKTERZE TECHNICZNYM HANDLOWYM ORGANIZACYJNYM I FINANSOWYM" - CO SKŁADA SIĘ NA MAJĄTEK SPÓŁKI? CZY NA MAJĄTEK SPÓŁKI SKŁADAJĄ SIĘ NIERUCHOMOŚCI, JEŻELI TAK TO JAKIE ORAZ JAKIEJ SZACOWANEJ WARTOŚCI? ILU PRACOWNIKÓW WCHODZI W SKŁAD NOWO POWSTAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA POLSKA EKOLOGIA PRZETARGI?

Informacja w komunikacie cytat:
"Przedsiębiorstwo obejmuje ogół materialnych i niematerialnych składników majątkowych, na które składają się majątek własny, własność rzeczy ruchomych, środki trwałe oraz zapasy, materiały i wyposażenie, a także pracownicy i ich wiedza i doświadczenie oraz prawa do know-how w tym specjalistyczna wiedza technologiczna o charakterze technicznym handlowym organizacyjnym i finansowym"
dotyczy jedynie definicji zawartej w art. 551 kodeksu cywilnego. W raporcie wskazano informację, że bilans spółki Polska Ekologia Przetargi sp. z o.o. sporządzony na dzień 29 marca 2021 r. obejmował wyłącznie aktywa obrotowe. W związku z powyższym majątek spółki nie obejmuje praw do nieruchomości, cytat:
„Bilans spółki Polska Ekologia Przetargi sp. z o.o. sporządzony na dzień 29 marca 2021 r. obejmował aktywa (wyłącznie obrotowe) na kwotę 9.241.033,33 złote oraz kapitały własne na poziomie 931.099,72 złote.”
Aktualnie w spółce Polska Ekologia Przetargi sp. z o.o. zatrudnionych jest 5 osób.

 

12.11.2020
co kryje się pod pozycją "zmiany stanu należności", które znacząco obniżają wartość przepływów pieniężnych z działaności operacyjnej w III kwartale 2020 roku oraz w całym okresie I-III kwartał 2020 roku?

Zmiana w pozycji „zmiana stanu należności”  wynika w głównej mierze ze wzrostu należności od jednostki powiązanej który  wyniósł 1.743.064,43 PLN w III kwartale i 6.783.358,05 PLN narastająco od początku roku do końca III kwartału 2020.

 

21.06.2016
JAKI % SPRZEDAŻY PRODUKTÓW SUNEX S.A. TRAFIA NA RYNEK ZAGRANICZNY?

 W raporcie za I kwartał 2016 roku (https://www.sunex.pl/relacje-inwestorskie/raporty/sa-q.html ), który Spółka przekazała do publicznej wiadomości w dniu 09.05.2016 na stronie 24 w pkt 4.2 znajduje się informacja o zrealizowanych przychodach. W związku z powyższym sprzedaż produktów, które trafiają na rynek zagranicznych stanowi 78 % wszystkich przychodów I kwartału 2016 roku. 

 

21.06.2016
W jaki sposób zysk w euro jest przewalutowywany na złote? Czy zarząd posiada albo jest w kontakcie z analitykami rynku walutowego i czeka na odpowiedni moment aby wymienić środki w euro na złote? Czy używa takich narzędzi jak np portal walutomat.pl który pozwala na minimalizowanie spreadow walutowych?

W raporcie rocznym za 2015 r (http://www.bankier.pl/static/att/emitent/2016-03/SNX_Raport_roczny_2015_Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_20160321_201724_0310917440.pdf), który spółka przekazała do publicznej wiadomości w dniu 21.03.2016 roku, na str. 39/40 opisano szczegółowo ryzyko kursowe. Ponadto, Spółka korzysta z platform bankowych, gdzie kurs wymiany waluty jest bardziej korzystny aniżeli na Walutomacie (i innych kantorach internetowych) a środki z wymiany walutowej dostępne są od razu na rachunku bieżącym.

 

19.02.2016
SUNEX S.A. złożyła wniosek o dofinansowanie dot. realizacji projektu pn.: „Badania mające na celu rozwój pompy ciepła jako proekologicznego źródła energii, poprzez rozbudowę działu B+R oraz badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi” nr POIR 02.01.00-00-0061/15. Wartość projektu to : 7 109 400,00 zł w tym udział Unii Europejskiej: 2 023 000,00 zł. Do kiedy Spółka powinna przedstawić wkład własny aby być objęta dofinansowaniem oraz jak długo potrwa sama procedura.

Zgodnie z pismem z dnia 08.01.2016 r., jakie otrzymaliśmy z Ministerstwa Rozwoju, złożony przez nas wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywną ocenę formalną. Według Regulaminu Konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, czas trwania oceny merytorycznej wynosi 65 dni roboczych od daty pisma informującego o pozytywnej ocenie formalnej. W związku z powyższym spodziewamy się otrzymania informacji o ocenie merytorycznej wniosku w pierwszej połowie kwietnia.
Ponadto, w dniu 22.02.2016 r. odbędzie się prezentacja wspomnianego projektu w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie, co może pozytywnie wpłynąć na wynik decyzji w sprawie jego oceny i przyznania dofinansowania. W trakcie 20 minutowej prezentacji, w której weźmie udział trzech przedstawicieli SUNEX S.A. w tym Prezes Zarządu Romuald Kalyciok, Spółka będzie miała okazję do ewentualnego uzupełnienie materiału zawartego we wniosku.
Spółka nie jest zobowiązana do dokumentowania wkładu własnego. Jest to projekt długoterminowy i planujemy jego sfinansowanie ze środków bieżącej działalności oraz płatności pośrednich wypłacanych w ramach umowy o dofinansowanie.

 

22.09.2015
Komentarz Zarządu Sunex S.A. do korespondencji mailowej oraz wpisów na forum dyskusyjnym bankier.pl

Zarząd Sunex SA, ustosunkowując się do korespondencji mailowej oraz wpisów na forum dyskusyjnym bankier.pl, uprzejmie wyjaśnia: Zarząd, ani sama Spółka, jak również większościowy akcjonariusz Spółki nie prowadzą żadnych działań dotyczących transakcji na akcjach Spółki, w szczególności w ciągu ostatnich czterech miesięcy nie były stronami żadnych transakcji ani umów dotyczących akcji Spółki. Według wiedzy Spółki powyższe dotyczy również członków Rady Nadzorczej oraz pozostałych osób mających dostęp do informacji poufnych. Spółka nie ma wiedzy, jakoby akcje Spółki, co najmniej od debiutu Spółki na rynku regulowanym, były przedmiotem manipulacji. Zarząd Spółki podkreśla, że istotny spadek kursu, jaki zanotowały akcje Spółki od sierpnia b.r. nie ma związku z sytuacją operacyjną ani finansową Spółki, która pozostaje stabilna, wskaźniki zadłużenia i płynności kształtują się na zalecanych poziomach. Spółka generuje dodatnie przepływy finansowe oraz kontynuuje inwestycje, o których informacje podawane były do publicznej wiadomości. Równocześnie Zarząd Spółki apeluje o powstrzymanie się od wszelkich wypowiedzi, w tym publikowania wpisów na forach lub komentarzy, które naruszają prawnie chronione dobra Spółki, Zarządu czy innych osób związanych ze Spółką. Wypowiedzi czy publikacje naruszające takie dobra jak cześć czy dobre imię, czy bezpodstawnie przypisujące naruszenie prawa – mogą być podstawą odpowiedzialności karnej oraz cywilnoprawnej. Zarząd Spółki wskazuje, że nie wyklucza, zwłaszcza w przypadku uporczywości lub rażącego charakteru naruszeń, podjęcia stosownych kroków prawnych w celu ochrony dobrego imienia Spółki. Do takich działań Zarząd Spółki będzie zobowiązany również w interesie wszystkich akcjonariuszy.

 

15.09.2015
Czy jako inwestorzy indywidualni moglibyśmy liczyć na jakieś wyjaśnienia zarządu odnośnie permanentnych spadków na giełdzie?

Bezpośredni kurs akcji wynika przede wszystkim z sytuacji rynkowej, która rządzi się prawami popytu i podaży. Spółka nie posiada akcji własnych i realizuje wszystkie obowiązki informacyjne wynikające z regulacji GPW. Zarząd Spółki dostrzega i monitoruje aktualną sytuację związaną z kursem akcji i ma świadomość, iż niski nominał wartości akcji sprzyja wahaniom cenowym. Dlatego też podjęto działania zmierzające do scaleniem akcji spółki zwołując w tym zakresie NWZA na dzień 06.10.2015 r. (raport bieżący nr 15/2015 z dnia 10.09.2015 r. https://www.sunex.pl/pliki/raport_espi_15_2015_560.pdf).
W sytuacji kiedy perspektywy rozwoju Spółki są zdecydowanie pozytywne, nie widzimy fundamentalnych powodów, uzasadniających długotrwałą i tak znaczącą przecenę wartości akcji SUNEX S.A. W związku z powyższym Zarząd aktualnie nie planuje podania do publicznej wiadomości komunikatem ESPI komentarza na temat spadku kursu akcji na giełdzie.

 

15.09.2015
Czy to prawda, że Pan Prezes Romuald Kalyciok opuszcza spółkę?

Prezes Zarządu Romuald Kalyciok, jeden z założycieli Spółki SUNEX S.A. pełni funkcję Prezesa Zarządu od początku istnienia Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16.06.2015 roku uchwałą nr 19/VI/2015 powołało Pana Romuald Kalyciok do pełnienia Prezesa Zarządu na kolejną, 5-letnią kadencję. Do spółki nie wpłynął wniosek ww. osoby informujący o rezygnacji z pełnionej funkcji. Spółce nie są znane żadne powody, które mogłyby skutkować tego rodzaju wnioskiem.

 

15.09.2015
Czy Spółka zamierza ogłosić upadłość?

Zarząd Spółki nie planuje ani nie widzi takich przesłanek aby ogłaszać upadłość. Aktualna sytuacja Spółki jest stabilna a wskaźniki zadłużenia i płynności kształtują się na optymalnych poziomach. Jednym z najbardziej istotnych źródeł informacji na temat płynności i wypłacalności przedsiębiorstwa jest rachunek przypływów pieniężnych, który wskazuje, iż Spółka generuje dodatnie nadwyżki finansowe. Stanowią one jeden z czynników świadczących o pozytywnych perspektywach działalności Spółki.

 

15.09.2015
Czy w Spółce miały miejsce zwolnienia grupowe?

Spółka nie dokonała ani nie planuje zwolnień grupowych pracowników. Aktualnie Emitent zatrudnia 163 pracowników w tym 11 młodocianych a od 1 września 2015 roku na terenie Spółki dodatkowo naukę zawodu rozpoczęło sześciu praktykantów - przyszłych techników. Już od 2014 roku Spółka rozpoczęła długotrwały proces współpracy ze szkołami mieszczącymi się na terenie Raciborza, który zakłada szkolenie absolwentów szkół gimnazjalnych w zawodzie ślusarz oraz innych technicznych i ekonomicznych. Takie działania mają na celu pozyskanie wykwalifikowanej kadry w przyszłości. Dodatkowo informujemy iż, na stronie internetowej Emitenta otwarte są rekrutacje na 5 stanowisk administracyjnych w dziale technicznym i handlowym.

 

24.03.2014
W ujęciu rocznym nastąpił wzrost zobowiązań, czym to jest spowodowane?

Emitent jest w trakcie realizacji projektu inwestycyjnych: " System grzewczy wykorzystujący przemianę fazową w procesie magazynowania energii słonecznej" oraz „Poprawa procesu logistycznego oraz produkcyjnego w celu zwiększenia konkurencyjności Sunex SA” Projekty te zakończą się odpowiednio 31/12/2014 roku oraz 31/03/2014. Do czasu ich zakończenia Emitent nie uzyskuje zaplanowanych przychodów i zysków wynikających z ich wdrożenia, natomiast poniesione do tej pory nakłady przyczyniły się do wzrostu poziomu zobowiązań Dodatkowo, zgodnie z informacjami podanymi w raporcie okresowym EBI 02/2014 Emitent zawarł w IV kwartale ubiegłego roku nowe kontrakty z terminem realizacji na 2014 rok, co miało bezpośredni wpływ na zwiększenie aktywów obrotowych oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

 

24.03.2014
Czy wyjaśniła się sprawa z dostawcą na rynek hiszpański?

Emitent spodziewa się wyjaśnienia sprawy w terminie najbliższych kilku miesięcy.

 

24.03.2014
Piszą Państwo o nowych kontraktach na rynku polskim? Jaki udział sprzedaży spółki ma rynek polski (procentowo)?

Udział sprzedaży na rynek polski w 2013 roku ukształtował się na poziomie 36%.

 

24.03.2014
Czy zwiększanie produkcji (nowa hala produkcyjna, nowe maszyny) jest związane z większym zapotrzebowaniem rynku na produkty spółki? Czy spółka ma zapewniony zbyt? W jakim stopniu?

Nowa hala produkcyjna oraz nowe maszyny nabywane w ramach projektu " System grzewczy wykorzystujący przemianę fazową w procesie magazynowania energii słonecznej" dotyczą wdrożenia do produkcji nowego innowacyjnego systemu. System uzyskał opinię o nowej technologii wydaną przez niezależną od Emitenta jednostkę naukową. System ten stanowi uzupełnienie oferty produktowej Spółki. Obecnie na rynku brak jest podobnych rozwiązań, co stanowi o istotnej przewadze konkurencyjnej i będzie miało istotny wpływ na zapotrzebowanie na ten produkt.

 

24.03.2014
"System grzewczy wykorzystujący przemianę fazową w procesie magazynowania energii słonecznej" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013-w oparciu o to działanie powstała nowa hala produkcyjna i dostała pozwolenie na użytkowanie. Jednak piszą Państwo także o możliwości realizacji wzniesienia nowej hali produkcyjnej w ramach realizacji projektu „Budowa zakładu do produkcji kolektorów słonecznych w SUNEX S.A.” Czy dobrze rozumiem, że to będzie drugi zakład?

Emitent w ramach projektu „Budowa zakładu do produkcji kolektorów słonecznych w SUNEX SA” nie planuje utworzenia wyodrębnionego pod względem organizacyjnym drugiego zakładu. Powyższe działanie stanowi wprawdzie niezależny projekt z wyodrębnioną ewidencją księgową, jednakże będzie skutkowało rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, a nieutworzeniem nowego zakładu.

 

24.03.2014
Czy spółka zamierza podejmować działania mające na celu zwiększenie zainteresowania akcjonariuszy Spółką? Spółka wydaje się być zapomniana na rynku New Connect, obroty są znikome, kurs zdołowany.

Jednym z elementów strategii Emitenta jest wzrost znaczenia marki Sunex. Realizacja powyższego wpłynie pozytywnie nie tylko na osiągane wyniki finansowe, ale również na rozpoznawalność marki wśród inwestorów.