Organy Spółki

ZARZĄD:

Romuald Kalyciok - więcej>>>

Założyciel Spółki SUNEX S.A., w której od początku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Zdobył ponad 30 letnie doświadczenie zawodowe w kraju i za granicą na stanowiskach zarządczych. Świadczy usługi doradztwa w zakresie działalności handlowej i partnerstwa strategicznego, badania rynku i kierunków rozwoju technologicznego oraz doradztwa edukacyjno– zawodowego. Jest twórcą wielu przedmiotów praw własności przemysłowych. W 2017 roku, za działalność w zakresie opracowywania i wdrażania innowacyjnych technologii środowiskowych, uzyskał dyplom uznania w kategorii innowacje i technologie, w konkursie Zielone Czeki organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  
Pełni także funkcję przewodniczącego Konsultacyjnej Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Racibórz.

Monika Czekała - więcej>>>

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach (Finanse i Rachunkowość) oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach (Matematyka Finansowa). Ukończyła Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (Matematyka Finansowa i Ubezpieczenia). Finalistka ogólnopolskiego konkursu Lider Księgowości 2012, półfinalistka ogólnopolskiego konkursu Księgowy Roku 2009. Zdobyła wyróżnienie w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Podatkowej dla Studentów Moneta Aurea 2009 organizowanego przez Deloitte. Zdała z wynikiem pozytywnym egzamin uprawniający do uzyskania Certyfikatu Księgowego wydawanego przez Ministra Finansów, jak i część pisemną egzaminu na Doradcę Podatkowego. W listopadzie 2017 roku uzyskała dyplom za zajęcie I miejsca w kategorii Najlepszy  Księgowy 2017 w województwie śląskim w konkursie Księgowy Roku 2017 organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach w działach finansowo-księgowych, w tym również na stanowiskach kierowniczych. Od października 2015 pełni funkcję dyrektora finansowego Spółki SUNEX S.A.


Podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami zarządu SUNEX S.A.
Zgodnie z § 371Kodeksu spółek handlowych wszyscy członkowie zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki.

RADA NADZORCZA:

Marek Tatar - więcej>>>

Radca prawny, absolwent oraz doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada 19 letnie doświadczenie zawodowe w ramach doradztwa w zakresie prawa rynku kapitałowego, prawa instytucji i usług finansowych. Doradza spółkom publicznym w pełnej sferze ich działalności, szczególnie w aspektach związanych z udziałem na rynku finansowym. Świadczy usługi doradcze w licznych transakcjach na rynkach kapitałowych. Świadczy również usługi podstawowego (ogólnego) doradztwa na rzecz przedsiębiorców.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, powołany członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności SUNEX S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SUNEX S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, pan Marek Tatar nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Marek Tatar spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Anna Antonik - więcej>>>

Biegły rewident, posiada wykształcenie wyższe, techniczne (Politechnika Śląska). Od 2005 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w Kancelarii Audytorskiej 2A Sp. z o.o. w Gliwicach.
Zgodnie ze złożonymoświadczeniem, powołany członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności SUNEX S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SUNEX S.A. jako wspólnikspółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, pani Anna Antonik nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pani Anna Antonik spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

David Kalyciok - więcej >>>

posiada wykształcenie średnie techniczne.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, powołany członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności SUNEX S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SUNEX S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczenie, pan David Kalyciok nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Tomasz Wałek - więcej>>>

Doktor nauk technicznych (Politechnika Wrocławska), zdobył tytuł magistra inżyniera na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki na Politechnice Śląskiej; ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem (Politechnika Śląska). Obecnie jest adiunktem na Wydziale Organizacji i Zarządzania w Instytucie Inżynierii Produkcji na Politechnice Śląskiej w Zabrzu. Od 2013 roku pełni funkcję Menadżera projektu w SUNEX S.A. w Raciborzu. Ponadto jest członkiem Grupy Roboczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) ds. wysokosprawnych, niskoemisyjnych i zintegrowanych układów wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii w Departamencie Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Rozwoju. W latach wcześniejszych pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w GHP Poland Sp. z o.o. w Gliwicach, był ekspertem i recenzentem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie energetyki, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, kierownikiem projektu w Głównym Instytucie Górnictwa w Zakładzie Terenów Poprzemysłowych i Gospodarki Odpadami w Katowicach oraz ekspertem i recenzentem Ośrodka Przetwarzania informacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie energetyki,ochrony środowiska, inżynierii środowiska.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, powołany członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności SUNEX S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SUNEX S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczenie, pan Tomasz Wałek nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Janusz Kędziora - więcej>>>

Uzyskał tytuł magistra na Akademii Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale handlu, transport i usług (specjalizacja: marketing); ukończył studia podyplomowe na kierunku: zarządzanie oparte o strukturę programu MBA (SGH w Warszawie). Ponadto złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa w Ministerstwie Skarbu Państwa. W latach 1998-2001 pracował na stanowisku Dyrektora Biura Eksportu w Zakładach Odzieżowych BYTOM S.A. gdzie pełnił również funkcję członka zarządu. Zdobył również doświadczenie jako Prezesa Zarządu AC Omega Sp. z o.o.oraz Plant Manager i Dyrektor ds. Administracji. Nadzorował projekty związane z uruchamianiem nowej produkcji, doskonalenia procesów i produktów, jak również związane z relokacjami funkcjonujących zakładów produkcyjnych, tudzież procesów produkcyjnych między zakładami, niejednokrotnie znajdujących się w różnych krajach.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, powołany członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności SUNEX S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SUNEX S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, pan Janusz Kędziora nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Janusz Kędziora spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.